เงื่อนไขการรับประกัน
         ในกรณีหากเกิดบาดแผลบริเวณหน้ายาง ที่สามารถซ่อมแซมได้ขอสงวนสิทธิ์ในการซ่อมแซมบาดแผลนั้นๆหากไม่สามารถซ่อมแซมได้จึงค่อยให้ร้านค้าส่งเคลมกับทางบริษัทฯ (ระยะเวลาในการชดเชยเส้นใหม่ ภายใน30 วันนับจากวันที่แจ้งเคลม)

เงื่อนไข
 • ผู้บริโภคเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการถอดใส่ ถ่วงเปลี่ยนยาง ที่ได้รับการชดเชยการเอาประกันฯ
 • การพิจารณาระดับความเสียหายเบื้องต้น ให้อยู่ใน ดุลยพินิจของช่างผู้ซ่อมในศูนย์บริการดันลอป
 • ผลของการพิจารณาให้การชดเชยเป็นสิทธิ์ขาดของบริษัท ดันลอปไทร์ ไทยแลนด์ จำกัด เท่านั้น
 • ยางเส้นใหม่ที่ได้รับการเคลมจากบริษัทฯไปแล้ว จะไม่สามารถนำกลับมาเคลมซ้ำได้
 • การรับประกันยางจะไม่ครอบคลุม ดังนี้
  • ยางที่ถูกนำไปใช้ผิดประเภทหรือผิดวัตถุประสงค์ เช่น นำยางรถยนต์นั่งไปใช้กับรถกระบะ หรือรถตู้ การบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดความสามารถของยาง
  • ยางที่ใช้กับรถแท็กซี่ หรือรถที่ใช้ในการแข่งขันทุกประเภท
  • ยางเก่าที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว และนำมาซื้อขายใหม่
  • การใส่วัสดุแปลกปลอมใดๆเข้าไปในยาง เช่นการใส่โฟมป้องกันการรั่วซึม ฯลฯ และรวมถึงการปะซ่อมยางที่ไม่ได้ผ่านการปะซ่อมจากศูนย์บริการดันลอปช็อปที่ร่วมโครงการ
  • การใช้กระทะล้อที่ไม่ได้มีมาตรฐานตามที่กำหนดหรือใช้กระทะล้อที่ชำรุด การถอดใส่ยางผิดวิธี การใส่ยางผิดทาง
  • การประกันความเสียหายของยางฯ จะไม่ครอบคลุมถึงอุบัติเหตุของรถยนต์ การบาดเจ็บ ความเสียหายของอาชญากรรม
   หรือการกระทำโดยความจงใจของผู้ใช้ยางนั้น
 • ยางที่ได้รับความเสียหายทุกเส้นที่ท่านได้รับการชดเชยเป็นยางเส้นใหม่ไปแล้ว ยางเหล่านี้จะถือเป็นสมบัติของบริษัท ดันลอปไทร์ ไทยแลนด์ จำกัด และลูกค้าไม่สามารถจะเรียกร้องขอรับคืนได้อีก สำหรับยางเส้นใหม่ที่ได้รับการชดเชยจากบริษัทฯ ไปแล้ว จะไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขการประกันความเสียหายของยางจากสภาพถนนอีกต่อไป
 • ยางทุกชนิดที่อยู่ภายในเงื่อนไขการประกันความเสียหายของยางจากอุบัติเหตุ เมื่อยางถูกใช้งานไปกระทั่งเกินระยะเวลาประกัน 100 วัน แต่สิทธิประโยชน์อื่นๆ ยังคงเป็นไปตามเงื่อนไขเดิม อาทิ ความคุ้มครองจากการประกันคุณภาพยาง 4 ปีจากโรงงานที่ผลิตนับจากวันซื้อ
 • บริษัท ดันลอป ไทร์ ไทยแลนด์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ/หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ได้รับประกันฯนี้ทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของการรับประกันฯนี้ เพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ขอสงวนสิทธิการรับประกันสินค้าเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนผ่านทางระบบออนไลน์และกรอกข้อมูลครบถ้วนเท่านั้น


นโยบายความเป็นส่วนตัว
         เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลของคุณให้แก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดหรือทางธุรกิจที่เป็นอิสระของบุคคลเหล่านั้นโดย ไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ แต่อย่างไรก็ตาม เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณให้แก่บุคคลต่อไปนี้
 • บริษัทในเครือ เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบริษัทในเครือของ Dunlop เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้คำว่า ‘บริษัทในเครือ’ หมายถึง บริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท Dunlop Tire (Thailand) Co., Ltd.โดยการมีเจ้าของร่วม หรือมีการควบคุมร่วมกัน บริษัทในเครือของเรารวมถึงบริษัทที่มีชื่อ Dunlop Tire (Thailand) นอกจากนี้ บริษัทในเครืออาจรวมถึงบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมีเจ้าของร่วมหรือมีการควบคุมร่วมกันอีกด้วย
 • คู่ค้าทางธุรกิจ เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับคู่ค้าทางธุรกิจที่ได้รับความไว้วางใจซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการไร้สายด้วย บริษัทเหล่านี้อาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อให้บริการที่คุณร้องขอทำการคาดการณ์เกี่ยวกับความสนใจของคุณ และอาจแสดงข้อมูลส่งเสริมการขาย โฆษณา และข้อมูลอื่นๆ ให้แก่คุณ
 • ผู้ให้บริการ เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณให้กับบริษัทที่ให้บริการแก่เราหรือในนามของเรา เช่น บริษัทที่ช่วยเราในการเรียกเก็บเงินหรือส่งอีเมล ในนามของเราด้วยบริษัทเหล่านี้จะมีข้อจำกัดในเรื่องของความสามารถที่จะใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่นอกเหนือจากการให้บริการสำหรับเรา
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือตอบสนองต่อกระบวนการที่บังคับตามกฎหมาย (เช่น หมายค้นหรือคำสั่งอื่นๆ ของศาล)
 • เพื่อตรวจสอบหรือบังคับการปฏิบัติตามนโยบายที่ควบคุมบริการของเรา
 • เพื่อคุ้มครองสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของ บริษัท ดันลอปไทร์ (ไทยแลนด์) จำกัด หรือบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องแห่งใดแห่งหนึ่ง คู่ค้าทางธุรกิจ หรือลูกค้า
 • บุคคลอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมของบริษัท เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณให้กับบุคคลที่สามโดยเป็นส่วนหนึ่งของการควบรวมกิจการหรือการโอนกิจการ หรือในสถานการณ์ของการล้มละลาย
 • บุคคลอื่นๆโดยได้รับความยินยอมจากคุณหรือทำตามคำแนะนำของคุณนอกเหนือจากการเปิดเผยที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้แล้วเราอาจแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับคุณให้กับบุคคลที่สามเมื่อคุณยินยอมหรือร้องขอให้มีการแบ่งปันดังกล่าว 
2017 Dunlop Tire (Thailand) Company Limited. All Right Reserved